Özlük hakkı, parasal hakkı da kapsayan, ancak içeriği tam olarak mevzuatta belirlenmemiş bir haktır. Genel olarak kamu görevlisinin bu statüden kaynaklanan bütün hakları özlük hakkı kapsamındadır. Mevzuatın lafzi yorumundan hareketle, bazı haklar sıralandıktan sonra “diğer özlük hakları” ibarelerinin yer aldığı hükümlerin incelenmesinden, kendinden önceki haklar özlük hakkı kapsamı içinde yer aldığı gibi açıkça sayılmayan ancak mevzuatta memurlar için öngörülen diğer hakların da “özlük hakları” kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmaktır.

Disiplin hukuku ise bir kuruma ait çalışanların uyması gereken, düzenlemeleri ve kuralları oluşturan kendine has özellikleri bulunan bir hukuk dalıdır. Disiplin hukukunun amacı kamu hizmetlerinde sürekliliği ve düzeni sağlamak ve kurumlardaki düzeni korumaktır. Disiplin hukuku genellikle devlet memurlarının uyması gereken kuralları düzenlemekte olup yarı kamusal kurumlar, üniversiteler, cezaevleri, dernekler, özel şirketler de disiplin hukukunu uygulayan kurumlardır.

Legal Hukuk Bürosu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gibi disiplin hukukunu barındıran kanunlar nezdinde; kamu görevlileri hakkında tesis edilen işlemler bakımından Memur Özlük Haklarını kapsayan davalarda, memurların atama ve nakilleri konusundaki işlemler hakkında, bireylerin haklarında yürütülecek olan disiplin soruşturmalarını takip etmek ve haklarını savunmak, söz konusu olabilecek disiplin cezalarına karşı gerekli itirazların yapılması, sicil, özlük veya parasal hakları konu alan davalar ile tazminat davalarını (özlük hakları veya parasal hakları konu alan davaları) takip etmekte ve gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.