KVKK, GDPR Yasal Uyum ve Yönetim Danışmanlığı

1998 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Direktif”, yaptırımı olmaması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kendi iç mevzuatlarını oluşturma konusunda referans olarak kullanılmıştır. Çeşitliliği ve kapasitesi artan veri trafiği, toplanan verilerin işlenmesindeki yeni yaklaşımlar ile teknolojideki gelişmeler sonucu benimsenen ilkelerin günümüze uyarlanmasına yönelik kapsamlı bir reforma gidilmesi ihtiyacı sonucunda ise “General Data Protection Regulation” (GDPR)(Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) ortaya çıkmıştır. AB Bakanlığı tarafından yapılan Türkçe çevirisi için tıklayınız

AB sınırları içinde yaşayan gerçek kişilere ya da AB sınırları dışında yaşayan AB vatandaşlarına hizmet ya da ürün sunan, Bu kişilerin davranışlarını gözlemleyen, AB şirketleri ile iş yapan, AB dillerinden birinde hizmet veren, AB’de yaşayan veri sahiplerinin kişisel bilgilerine sahip olan, işleyen, saklı tutan, silen şirketler GDPR’ye tabi olarak hukuki uyum süreçlerini yürütmeli, ayrıca GDPR hükümlerine uyumluluk konusunda da adım atmalıdır.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” GDPR metninin Avrupa Parlamentosu’nda kabulünden kısa bir süre önce yürürlüğe girdiğinden, 95/46/AT sayılı direktif referans alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle KVKK, GDPR açısından kısmi bir uyumluluğa sahiptir.

Kişisel verilere dolaylı, direkt, kısmen veya tamamen olarak, sahip olan, işleyen, saklı tutan, silen şirketler KVKK’ya tabi olarak uyum süreçlerini yürütmelidir.


Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesine(*) Göre İlan Edilen Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri

VERİ SORUMLUSU                                                                                                                         KAYIT İÇİN SON TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları                                                 30.09.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için                                                 30.09.2019

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25
milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri
işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları                                                                         31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları                                                                                 30.06.2020

Şirketler; Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlara uyum sağlamakla yükümlüdür. Kanunda; Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları ve ilgili kişiler hakkında idari para cezaları ve hapis cezaları uygulanacaktır.


İDARİ PARA CEZALARI

Kurulun talep ettiği bilgiler süresi içinde verilmezse 25.000 – 1.000.000 TL arası

Aydınlatma Yükümlülüğünün ihlali 100.000 TL’ye kadar

Veri Güvenliği Yükümlülüğünün İhlali 1.000.000 TL’ye kadar

Kurul Kararını Yerine Getirmeme 1.000.000 TL’ye kadar

Sicile Kaydolmama 20.000 – 1.000.000 TL arası

 

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme 2-4 yıl arası hapis cezası

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeme 1-2 yıl arası hapis cezası

KVK Kanunu md. 7 hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmeme veya anonim hale getirmeme 1-2 yıl arası hapis cezası

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme 1-3 yıl arası hapis cezası

 

HİZMETLERİMİZ

Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması

Kurumsal Politikalar doğrultusunda disiplin yönetmeliği ve sair metinlerin revizyonu

Açık Rıza Formlarının Hazırlanması

Aydınlatma Metinlerinin Hazırlanması

Bilgi Güvenliği Politikalarının Hazırlanması

Sözleşme Revizyonları

Gizlilik Taahhütnameleri

Risk Analiz Raporlaması

Mevzuat, Farkındalık ve Süreç Eğitimleri

Şirket içi veri güvenliği komitelerinin oluşturulması, eğitimi ve danışmanlığı

VERBİS bildirim ve kayıt

Başvuru Formlarının Oluşturulması

Değerlendirme Raporlarının Oluşturulması

Sürekli Uyum Danışmanlığı

İç Denetimler ve Raporlama

Çerez Metinlerinin Oluşturulması

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamalı

Şirket içi yetki matrisi ve veri aktarım şemalarının belirlenmesini

GDPR ve KVKK Uyum Süreçlerinin Yürütülmesi ve Danışmanlığı