Kamu hizmeti yürütülürken idarelerin gereksinimlerinin karşılanmasında, ihtiyaç dışı fazlalıklarının elden çıkarılmasında "ihale usulü" büyük önem taşımaktadır. Gerek ihalenin ekonomik boyutu, gerekse de idarenin özel hukuk kişileri ile olan yakın ilişkisi konunun önemini ayrıca artırmaktadır. İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ülke içinde ve dışında kamu kesimi ve özel kesimle mal ve hizmet alım satımı, kiralama gibi ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerini belli bir usul dairesinde yürütmektedir.

Ülke genelinde idari usul yasası bulunmamakla birlikte; kamulaştırma, vergi ve ihale gibi konularda kanun koyucu tarafından düzenlemeler yapılmış, idarelerin bu konularda önceden belirlenmiş olan bir usulü izleyerek işlem yapması veya karar alması öngörülmüştür.

Hukuken belirlenen usuller çerçevesinde Legal Hukuk Bürosu, kamu ihale hukuku bakımından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.