İdare hukuku, temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak tesis edilmesi, bu eylem ve işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması hukuk devletinin başlıca gereklerindendir.

Legal Hukuk Ofisi; kamu görevlilerinin haklarının korunması, amme hizmetinin yürütülmesi sırasında bireylerin özel ve olağandışı zararlarının tazmini, idarenin işlediği hizmet kusurlarına ilişkin her türlü yasal ve hukuki sürecin yürütülmesi, idarece çıkarılan tüzük-yönetmeliğin dayandırıldıkları yasalara aykırı işlem tesis edememeleri ve bunun gibi idarenin temel ilkelerini bireylerin menfaatlerini göz ardı etmeksizin ve fakat idarenin sürekliliğini de bertaraf etmeden korumayı amaç edinmiş Legal Hukuk Bürosu kamu menfaati adı altında yapılan usulsüz işlemleri de müvekkillerine aktarmayı bir yükümlülük bilerek hukuki danışmalık vermektedir.