634 sayılı kat mülkiyet kanunu kapsamında apartman ve site yönetim davaları yönetim tarafından açılabildiği gibi yönetime karşı da açılması söz konusu olabilmektedir. İlgili kanunda yer alan bazı durumlarda yönetim dava açma ehliyetine sahiptir.

Günümüzde ilgili kanun kapsamında kat maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümleri ile saklı kalacak şekilde Türk Medeni Kanunu’ nun maliklere vermiş olduğu her bir hak ve yetkiye sahip olmaktadırlar.

Kat malikleri, kat malikleri kuruluna katılım gerçekleştirmek ve bir yönetici ya da üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçme konusunda görevli olur. Talep edilmesi durumunda  da yönetim kurulu kararı ile kat malikleri arasından bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulu ataması gerçekleştirilebilir.

Kat malikleri yöneticiyi her durumda haklı bir nedenin çıkması neticesinde görevden uzaklaştırabilmek ve yenisinin seçimini gerçekleştirebilmektedir. Ana gayrimenkulün her bir yerine arsa payları oranı üzerinde ortak mülkiyet hükümleri çerçevesine malik olurlarken, bu haklar arsa payı ile paralel orantıda bulunur. Kat malikleri haklarının kullanımını gerçekleştirmeleri esnasında doğruluk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Özellikle kiracılar ya da konuttan faydalanan kişilerde kat maliklerinin olduğu gibi bu hususlardan müteselsilen sorumlu bulunur. Kat malikleri her bir kat malikinin onayı olmadığı sürece, ana gayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım ve tesisler gibi farklı renklerde dış badana boya işlemlerini gerçekleştirmemektedir.

Yukarıda verilen örneklerde olduğu üzere apartman ve site yönetimlerinde önem arz eden hukuki hususlarda oldukça tecrübeli olan Legal Hukuk Bürosu tarafından apartman yönetimi işlemleri yapılmakta ve işleri takip edilmekte olup hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.